CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Có hầu như cấu trúc tiếng Anhvà nhiều từ thông dụng, thường xuyên được người bản xứ áp dụng trong cuộc sống thường ngày hàng ngày cũng giống như học thuật mà tiêu biểu vượt trội là 75 cấu tạo dưới đây.

Bạn đang xem: Cấu trúc tiếng anh thông dụng

Nhữngcấu trúc câu, cụm từ trong giờ đồng hồ Anh này không những phổ biến trong tiếng Anh mà còn là một công chũm đắc lực để hỗ trợ các bạn trong bài thi IELTS của chính mình nữa đó. Cùng khám phá những kết cấu này chúng ta nhé!

Cấu trúc as soon as, as well as, as long as, as far as

Tổng hợp từ vựng và kết cấu câu dùng cho IELTS Writing Task 2

CẤU TRÚC TIẾNG ANH VÀ CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT

Để học hành thuận lợi, nghỉ ngơi đây, IELTS Fighter sẽ chia100 cấu trúc thành6 nhóm, phân chia học theo một tuần 1 nhóm. Bởi vì thế, chúng ta hãy phân chia thời hạn để học và ghi nhớ tốt nhất nhé.

Hy vọng, sau6 tuần vớ cả chúng ta sẽ nằm lòng hết những các thông dụng này và áp dụng chúng thật thạo nhé các bạn!

TUẦN 1

1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to bởi vì something(quá....để mang lại ai làm gì...)

E.g.1:

This structure is too easy for you to remember.

He ran too fast for me lớn follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... Mang lại nỗi mà...)

E.g.1:

This box is so heavy that I cannot take it.

He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... Mang đến nỗi mà...)

E.g: It is such a heavy box that I cannot take it.

It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to bởi vì something. (Đủ... Mang lại ai đó làm gì...)

E.g:

She is old enough lớn get married.

They are intelligent enough for me to lớn teach them English.

5. Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai có tác dụng gì...)

E.g:

I had my hair cut yesterday.

I’d like to have my shoes repaired.

6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã mang lại lúc ai đó nên làm gì...)

E.g:

It is time you had a shower.

It’s time for me to lớn ask all of you for this question.

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to vị something(làm gì... Mất từng nào thời gian...)

E.g:

It takes me 5 minutes lớn get khổng lồ school.

It took him 10 minutes to bởi vì this exercise yesterday.

8. Lớn prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... Không có tác dụng gì..)

E.g:

I can’t prevent him from smoking

I can’t stop her from tearing

9. S + find+ it+ adj to vị something(thấy ... để triển khai gì...)

E.g:

I find it very difficult lớn learn about English.

They found it easy to overcome that problem.

10. To prefer + Noun/ V-ing + to lớn + N/ V-ing. (Thích dòng gì/làm gì hơn loại gì/ làm cho gì)

E.g:

I prefer dog lớn cat.

I prefer reading books lớn watching TV.

11. Would rather + V­ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm cái gi hơn làm cho gì)

E.g:

She would rather play games than read books.

I’d rather learn English than learn Biology.

12. Lớn be/get Used to + V-ing(quen làm cho gì)

E.g:

I am used khổng lồ eating with chopsticks.

13. Used to + V (infinitive)(Thường làm cái gi trong qúa khứ và bây giờ không làm cho nữa)

E.g:

I used to go fishing with my friend when I was young.

She used to lớn smoke 10 cigarettes a day.

14.To be amazed at = khổng lồ be surprised at + N/V-ing ( quá bất ngờ về....)

She was amazed at how calm she felt after the accident.

15.To be angry at + N/V-ing (tức giận về)

His father was very angry at his bad marks. (Bố anh ấy khôn xiết tức giận bởi vì anh ấy bị điểm thấp.)

Câu hòn đảo ngữ:

Từ vựng và cấu trúc topic Family:

TUẦN 2

16. Lớn be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về.../ kém về...)

I am good at baking.

I used lớn be bad at Math.

17. By chance = by accident (adv) (tình cờ)

I found this briefcase by accident, I didn’t know that was yours.

18. To lớn be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về...)

I was tired of doing the same task over & over again.

She soon got tired of her trùm cuối ignoring her.

19. Can’t help / resist + V-ing (không nhịn được làm gì...)

She couldn’t help buying all the clothes in the shop.

The boy can’t resist eating that chocolate bar.

20. To be keen on/ lớn be fond of + N/V-ing (thích làm cái gi đó...)

I’m keen on action movies such as Avengers: Endgame.

I used to be fond of noisy places lượt thích bars và clubs.

21. Lớn be interested in + N/V-ing (quan trung tâm đến...)

The buyer is very interested with our offer.

22. To waste + time/ money + V-ing (tốn chi phí hoặc thời gian làm gì)

I don’t want you khổng lồ waste time playing đoạn clip games.

The company wasted a lot of money on setting up a new location.

23. To lớn spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời gian làm gì…)

She spent a lot of time hanging out in shopping malls.

Our family has spent a lot of money on fixing that roof.

24. To give up + V-ing/ N (từ bỏ làm gì/ cái gì...)

My dad gave up smoking years ago.

25. Would like/ want/wish + to vì something (muốn làm cho gì...)

I would like to go to a fancy restaurant.

I want to lớn have some warm milk for breakfast.

I wish to lớn earn more money this year.

Xem thêm: Mua Bán Chung Cư Quận Phú Nhuận Sổ Hồng Chính Chủ, Mua Bán Nhanh

26. Have + (something) lớn + Verb (có cái nào đó để làm)

I have a lot of homework to bởi vì today.

27. It + be + something/ someone + that/ who (chính...mà...)

It is this hospital that I was born in.

It is Minh who used khổng lồ be my math teacher.

28. Had better + V(infinitive) (nên có tác dụng gì....)

She had better go back to college.

29. Avoid + N/V-ing (tránh ai hay việc gì)

You can’t avoid responsibilities at work.

I know that you’re mad, but you can’t avoid your mom forever.

30. It’s + too + adj + to lớn + V-infinitive (quá … để gia công gì)

It’s too hot to lớn go out today, let’s stay inside.

Để cùng học tập hiệu quả hơn, các bạn cùng tham gia group IELTS Fighter - cung ứng học tập nhé:

*

TUẦN 3

31. Take place = happen = occur (xảy ra)

The match took place at My Dinh Stadium last week.

32. To be excited about (thích thú)

I was extremely excited about going to nhật bản for the first time.

33. Khổng lồ be bored with/ fed up with (chán chiếc gì/làm gì)

I was fed up with paying bills in the city, so I moved back to lớn my hometown.

34. There is + N-số ít, there are + N-số nhiều (có chiếc gì...)

There is a cup of tea on the table.

There are many people sitting in the living room now.

35. Feel like + V-ing (cảm thấy thích làm gì...)

Yesterday, I felt like going out for a drink, so I called the girls up.

36. Expect someone to vày something (mong ngóng ai có tác dụng gì...)

My teacher expects me khổng lồ admit cheating, but I won’t.

37. Advise someone to bởi vì something (khuyên ai làm cho gì...)

My doctor advised the man to lớn stop drinking.

38. Go + V-ing (chỉ những trò tiêu khiển..)

I went swimming the other night at the beach.

39. Leave someone alone (để ai yên...)

I wish you could leave me alone for a second!

40. By + V-ing (bằng biện pháp làm...)

By paying atttention throughout the course, Jane has passed the exam as the top scorer.

41. Decide + to lớn + V-infinitive

My father has decided to lớn purchased a new oto for the family.

42. For a long time = for years = for ages (đã nhiều năm rồi)

I haven’t seen you for ages!

43. When + S + V-ed, S + was/were + V-ing.

When I reached home, my mother was cooking dinner.

44. When + S + V-ed, S + had + Pii

When I reached home, my mother had already phối up our dinner.

45. Before + S + V-ed, S + had + Pii

Before I reached home, my mother had already mix up our dinner.

TUẦN 4

46. After + S + had +Pii, S + V-ed

After my sister had done her homework, she went to lớn bed.

47. To be crowded with (rất đông vật gì đó...)

Hanoi is often crowded with tourists.

48. To lớn be full of (đầy đồ vật gi đó...)

I can see that you are full of joy today.

49. To be seem + adj

Everybody seems so relaxed since it’s almost Tet festival.

50. Except for/ apart from (ngoài, trừ...)

All students can go home, except for Peter.

Apart from Math, your final results are pretty good.

51. As soon as (ngay sau khi)

As soon as you return home, feed the cat.

52. Khổng lồ be afraid of (sợ chiếc gì..)

I used khổng lồ be afraid of spiders when I was a child.

53. Can / could hardly (hầu như ko thể)

I could hardly hear what you are saying, it’s so loud in here.

54. Have difficulty + V-ing (gặp trở ngại làm gì...)

We had some difficulties while doing the project.

55. Suggest sb vì chưng something (gợi ý đến ai đó làm cho gì)

The doctor suggest the patient take regular exercises.

56. In which = where; on/at which = when

This is the house where I grew up.

It was last week when I had finished school.

57. Put + up + with + V-ing (chịu đựng...)

I can no longer put up with this noise.

58. Make use of + N/ V-ing (tận dụng vật gì đó...)

Try to lớn make use of the extra flour, you can make some amazing cakes.

59. Get + adj/ Pii (làm vật gì hoặc trở phải thế làm sao đó)

I had better get things done this week before the upcoming holiday.

60. Make progress (tiến bộ...)

The family was estatic as their son had made some progress since they last saw him.

TUẦN 5

61. Take over + N (đảm nhiệm chiếc gì...)

As she was visiting our grandparents, my mother let me take over the house until she got home.