Tính chất hóa học của amino axit

Trung chổ chính giữa gia sư - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng ra mắt CẤU TAO, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA AMINO AXIT nhằm cung ứng cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc chúng ta học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của amino axit


I. ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Định nghĩa

Ví dụ: H2N-CH2-COOH

- Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức nhưng mà phân tử đựng đồng thời đội amino (-NH2) với nhóm cacboxyl (-COOH)

- phương pháp chung: (H2N)x R (COOH)y

- công thức amino axit có một nhóm -NH2 cùng 1 nhóm -COOH: H2N-R-COOH

- cách làm của amino axit no, mạch hởcó 1 nhóm -NH2và 1 đội -COOH: CnH2n + 1O2N (n > hoặc = 2)

- Công thứcα-amino axit: R-CH(NH2)-COOH

2. Đồng phân

CnH2n+1O2N cơ phiên bản có 3 nhiều loại đồng phân

- Amino axit, no mạch hở có 1 nhóm -NH2 với 1 nhóm -COOH: H2N-R-COOH

- Este của amino axitcó 1 nhóm -NH2và 1 team -COOH: H2N-R-COOR".

- muối bột của axit cacboxylic và amin: R-COONH3-R"

Ví dụ: Đồng phân của C3H7O2N:

- Amino axit, no mạch hở có một nhóm -NH2và 1 team -COOH:

H2N-CH2-CH2-COOH

CH3-CH(NH2)-COOH

- Este của amino axitcó 1 nhóm -NH2và 1 nhóm -COOH:

H2N-CH2-COOCH3

- muối của axit cacboxylic với amin:

CH2=CH-COONH4

HCOONH3-CH=CH2

3. Danh pháp

a. Tên nỗ lực thế

Axit + địa chỉ + amino + thương hiệu axit cacboxylic tương ứng.

Ví dụ:H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ;

HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

b. Tên chào bán hệ thống

Axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng.

Ví dụ:CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionicH2N–5–COOH : axit ε-aminocaproicH2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoic


c. Thương hiệu thông thường

Các amino axit vạn vật thiên nhiên (α-amino axit) đều mang tên thường.

Ví dụ:H2N–CH2–COOH có tên thường là glyxin (Gly) xuất xắc glicocol

*

4. Kết cấu phân tử

- vào phân tử amino axit, đội -NH2và đội -COOH can dự với nhau sản xuất ion lưỡng cực. Bởi vậy amino axit kết tinh tồn tại sinh hoạt dạng ion lưỡng cực

- vào dung dịch, dạng ion lưỡng rất chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử

*

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- những amino axit là các chất rắn không màu, vị hơi ngọt, dễ tan trong nước vày chúng tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng rất (muối nội phân tử), ánh sáng nóng rã cao (vì là hợp hóa học ion).

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. đặc điểm axit – bazơ của dung dịch amino axit

a. Chức năng lên chất thông tư màu: (H2N)xR (COOH)y.

-Nếux = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không đổi màu-Nếux > y thì amino axit gồm tính bazơ, quỳ tím hóa xanh-Nếux

b. đặc điểm lưỡng tính

- tác dụng với hỗn hợp axit (do bao gồm nhóm NH2)

H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH

nHCl = (mmuối - mAA)/36,5

- tính năng với hỗn hợp bazơ (do có nhóm COOH)H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O nNaOH = (mmuối - mAA)/(23 - 1)H2N–CH(CH3)–COOH + KOH → H2N–CH(CH3)COOK + H2O

nNaOH = (mmuối - mAA)/(39 - 1)

2. Bội nghịch ứng este hóa team -COOH

- Amino axit tác dụng được với ancol etylic bao gồm xúc tác HCl.

H2N–CH2–COOH + C2H5OH

*
H2N–CH2–COOC2H5 + H2O

3. Làm phản ứng cháy

2CnH2n + 1O2N + (6n-3)/2 O2→ 2nCO2 + (2n + 1)H2O + N2

* dìm xét: nH2O > nCO2

→ nAA = 2(nH2O - nCO2)

nAA = 2nN2

4. Bội nghịch ứng trùng ngưng

- Do tất cả nhóm -NH2và -COOH phải amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng chế tạo thành polime thuộc các loại poliamit.Ví dụ:

Trùng ngưng axitε-aminocaproic thu được tơ nilon-6 (tơ capron)

nH2N-(CH2)5-COOH→ -<-HN-(CH2)5-CO->- + nH2O

Trùng dừng axitω-aminoenantoic chiếm được tơ nilon-7 (tơ enan)

nH2N-(CH2)6-COOH→ -<-HN-(CH2)6-CO->- + nH2O

-Khái niệm:Trùng dừng là bội nghịch ứng cùng hợp tiếp tục nhiều phân tử bé dại giống nhau hoặc tương tự nhau để chế tác thành polime đồng thời bao gồm giải phóng các phân tử hóa học vô cơ đơn giản dễ dàng như H2O.

V. ỨNG DỤNG

- Amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là đại lý để kiến tạo cho các một số loại protein của khung người sống

- muối mononatri của axit glutamic được dùng làm mì bao gồm (hay bột ngọt)- Axit ε-aminocaproic và axit ω-aminoenantoic là nguyên liệu sản xuất tơ tổng hợp (nilon – 6 cùng nilon – 7)- Axit glutamic là thuốc cung ứng thần kinh, methionin (CH3–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH) là thuốc vấp ngã gan

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1.Chất cần sử dụng làm hương liệu gia vị thức ăn gọi là mì bao gồm hay bột ngọt có công thức kết cấu là

A.NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa.

B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.

C.NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH. D.NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.

Câu 2.Alanin có công thức là

A. H2N–CH2CH2COOH.

B. C6H5–NH2.

C. CH3CH(NH2)–COOH.

D. H2N–CH2COOH.

Câu3. Tên thường gọi của amino axit làm sao dưới đấy là đúng?

A. H2N-CH2-COOH (glixerin)

B. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin)

C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin)

D. HOOC.(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric)Câu 4.Khẳng định nào sau đâykhôngđúng về tính chất vật lí của amino axit?

A. Tất cả đều chất rắn.

B. Toàn bộ đều là tinh thể, màu trắng.C. Toàn bộ đều tan trong nước.

D. Vớ cả đều sở hữu nhiệt nhiệt độ chảy cao.

Câu 5. A- amino axit là amino axit cơ mà nhóm amino gắn ở cacbon ở phần thứ mấy?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 6.Amino axit X gồm phân tử khối bởi 75. Thương hiệu của X là

A. Lysin.

B. Alanin.

C. Glyxin.

D. Valin.

Câu 7.Hợp chất nào sau đâykhôngphải là amino axit?

A. CH3CONH2

B. HOOC CH(NH2)CH2COOH

C. CH3CH(NH2)COOH

D. CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH

Câu 8.Phát biểu KHÔNGđúng là

A. Trong dung dịch, H2N–CH2–COOH còn tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng cực H3N+–CH2–COO–.

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử đựng đồng thời đội amino với nhóm cacboxyl.

C.Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3là este của glyxin (hay glixin).

D. Aminoaxit là đa số chất rắn, kết tinh, tan xuất sắc trong nước và bao gồm vị ngọt.

Câu 9. Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2l

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D.2.

Câu 10.Trong trái gấc chín hết sức giàu hàm lượng

A.β–caroten

B. Ete của vi-ta-min A

C. Este của vi-ta-min A

D. Vi-ta-min A

Câu 11. Cho các chất sau: (1) metyl amin; (2) Glyxin; (3) Lysin; (4) axit Glutamic; (5) Glutamin. Số dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh là:

A.4 B.2 C.3 D.5

Câu12. Dạng tồn tại chủ yếu của axit glutamic là:

A.-OOCCH2CH2CH(NH+3)COOH

B.HOOCCH2CH2CH(NH+3)COOH

C.HOOCCH2CH2CH(NH+3)COO-

D.-OOCCH2CH2CH(NH2)COO-

Câu13. Hãy cho biết thêm dùng quỳ tím hoàn toàn có thể phân biệt được dãy những dung dịch nào sau đây ?

A.Glyxin, Alanin, Lysin

B.Glyxin, Valin, axit Glutamic

C.Alanin, axit Glutamic, Valin.

Xem thêm: Hà Hồ Sinh Năm Bao Nhiêu - Hồ Ngọc Hà Bao Nhiêu Tuổi

D.Glyxin, Lysin, axit Glutamic

Câu 14.Phát biểu nào dưới dây về aminoaxit là không đúng?

A.Hợp chất H2N-COOH là aminoaxit đơn giản và dễ dàng nhất

B.Aminoaxit quanh đó dạng phân tử (H2N-R-COOH) còn tồn tại dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)

C.Aminoaxit là hợp hóa học hữu cơ tạp chức, phân tử cất đồng thời đội amino với nhóm cacboxyl

D.Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan xuất sắc trong nước và tạo nên dung dịch bao gồm vị ngọt.

Câu15. Mang lại 10,3 gam aminoaxit X công dụng với HCl dư chiếm được 13,95 gam muối. Khía cạnh khác, cho 10,3 gam amino axit X chức năng với NaOH (vừa đủ) thu được 12,5 gam muối. Vậy cách làm của aminoaxit là:

A.H2N-C3H6-COOH

B.H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH

C.H2N-C2H4-COOH

D.HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH

Câu16. đến amino axit X chức năng vừa đầy đủ với 16,6 ml dung dịch HCl 20% (d = 1,1 g/ml) thu được muối Y. Y tính năng vừa đầy đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch Z. Cô cạn cẩn trọng dung dịch Z chiếm được 15,55 gam muối hạt khan. Cách làm của X là :

A.H2N-C2H4-COOH

B.H2N-CH2-COOH

C.H2N-C3H6-COOH

D.H2N-C3H4-COOH

Câu17. Nhúng quỳ tím vào hỗn hợp nào sau đây, quỳ tím có màu hồng:

A.ClH3N-CH2-CH2-COOH

B.H2N-CH2-COONa

C.H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

D.CH3-CH(NH2)-COOH

Câu18. đến 0,1 mol α-amino axit X chức năng vừa đầy đủ với 100 ml dung dịch HCl 1,0M thu được hóa học hữu cơ Y. Để công dụng vừa đủ với hóa học hữu cơ Y bắt buộc 200 ml hỗn hợp NaOH 1,0M và dung dịch sau phản bội ứng đựng 15,55 gam muối. Vậy cách làm của -amino axit X là :

A.H2N-CH2-CH2-COOH

B.CH3-CH(NH2)-COOH

C.H2N-CH2-COOH

D.HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu19. Mang lại 100,0 ml dung dịch aminoaxit X nồng độ 0,2M chức năng vừa đủ với 80,0 ml dung dịch NaOH 0,25M, đun nóng. Sau phản bội ứng cô cạn dung dịch thì thu được 2,22 gam muối khan. Vậy công thức của amino axit là:

A.H2N-C2H4-COOH

B.H2N-C3H6-COOH

C.H2N-CH2-COOH

D.H2N-C3H4-COOH

Câu20. Mang đến amino axit X (chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Chomgam X tác dụng vừa đầy đủ với NaOH, thu được 8,88 gam muối Y. Phương diện khác, chomgam X chức năng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn trọng dung dịch nhận được 10,04 gam muối Z. Vậy bí quyết của X là:

A.H2N-C2H4-COOH

B.H2N-C3H6-COOH

C.H2N-CH2-COOH

D.H2N-C3H4-COOH

Câu 21.Cho axit aminoaxetic chức năng với: Na, HCl, CaCO3, HNO2, NaOH, CH3OH/HCl khan. Số chất phản ứng với axit amino axetic là:

A.5 B.6 C.4 D.3

Câu 22.Cho 0,01 mol aminoaxit X phản nghịch ứng hoàn toản với 0,01 mol H2SO4hoặc 0,01 mol NaOH. Bí quyết chung của X gồm dạng:

A.(H2N)2RCOOH

B.H2NRCOOH

C.H2NR(COOH)2

D.(H2N)2R(COOH)2

Câu 23.Cho 0,2 mol alanin tác dụng với 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X tất cả chứa 28,75 gam hóa học tan. Hãy cho biết thêm cần bao nhiêu ml hỗn hợp NaOH 1M nhằm phản ứng đầy đủ với những chất trong dung dịch X?

A.100 ml

B.400 ml

C.500 ml

D.300 ml

Câu 24.Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đầy đủ với 0,1mol HCl thu được muối bột Y. 0,1 mol muối bột Y bội phản ứng toàn diện với 0,3 mol NaOH thu được hỗn hợp muối Z có khối lượng là 24,95 gam. Vậy phương pháp của X là:

A.H2N-C3H5(COOH)2

B.H2N-C2H3(COOH)2

C.(H2N)2C3H5-COOH

D.H2N-C2H4-COOH

Câu 25.Amino axit X tất cả tỉ lệ cân nặng C, H, O, N là 9 : 1,75 : 8 : 3,5 tính năng với dd NaOH với dung dịch HCl đa số theo phần trăm mol 1: 1 với mỗi trường đúng theo chỉ chế tạo một muối duy nhất. Vậy bí quyết của X là: