Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Smart Start

Ôn tập đánh giá cuối kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2 vì Tìm Đáp Án tự biên soạn và đăng tải sau đây tổng hợp các dạng bài bác tập trắc nghiệm thịnh hành trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 smart start

Bài chất vấn trắc nghiệm và tự luận tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 tổng hợp các dạng bài bác tập phổ cập giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị cho kì thi vào cuối kỳ sắp tới. Trong khi các em hoàn toàn có thể tham khảo tư liệu môn Toán 3 cùng môn giờ đồng hồ Việt 3. Mời các em xem thêm bài sau đây.


Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start

Ôn tập kiểm soát cuối kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 Đáp án đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Bản quyền nằm trong về trungvietlaptop.comnghiêm cấm đa số hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture & match

1. 

A. Make a line

2. 

B. Noodle soup

3. 

C. Hand up

4. 

D. Ruler

5. 

E. Leaf

Exercise 2: Complete these words

 

 

 

1. _ at

2. R _ ck

3. P _ p _ y _

 

 

 

4. B _ ll _ _ n

5. S _ _ rf

6. S _ _ _ ks

Exercise 3: Read và match

1. What màu sắc is it?

A. No, it isn’t. It’s blue

2. What is it?

B. It’s orange

3. How old are you?

C. She is my mother

4. Is it purple?

D. It’s a chair

5. Who is the woman?

E. I’m nine

Exercise 4: Reorder these words lớn have correct sentences

1. , please./ Close/ book/ your/

____________________________________________________

2.

Xem thêm: Ông Xã Tổng Tài Xin Nhẹ Tay Chút !, Ông Xã Tổng Tài Xin Nhẹ Chút

Is/ short?/ sister/ your/

____________________________________________________

3. You/ meet/ Nice/ to

____________________________________________________

4. Name?/ What/ your/ is/

____________________________________________________

5. Where/ from?/ you/ are

____________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2

Exercise 1: Look at the picture & match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

Exercise 2: Complete these words

1. Fat

2. Rock

3. Papaya

4. Balloon

5. Scarf

6. Snacks

Exercise 3: Read and match

1. B

2. D

3. E

4. A

5. C

Exercise 4: Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. Close your book, please

2. Is your sister short?

3. Nice khổng lồ meet you

4. What is your name?

5. Where are you from?

Trên phía trên Tìm Đáp Án đã reviews Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 2. Mời các bạn tham khảo xem thêm các tài liệu học tập lớp 3 hoặc như là Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1, ..... được update liên tục trên tìm kiếm Đáp Án.